О современных кыргызских мифах / Казахи / Блоги.Казах.ру — блоги Казахстана, РК
rus / eng / kaz


СМИ могут копировать в свой блог ленту новостей или статей. Дополнительное внимание и комментарии обеспечены. Можно ставить записям будущее время. Запись будет в черновиках и в указанную минуту автоматически опубликуется. Если у вас уже есть блог в другом месте — можно автоматически транслировать записи из него в нашу блог-платформу Любой блог можно сделать коллективным. Для этого надо определенным (или всем) пользователям дать права на запись в него. Статья Корпоративные блоги: Как вести? содержит практические советы и примеры
КазахиОсновные темы: история и традиции; менталитет и особенности; наши за рубежом; родственные связи; дружба между народами.

Блог kazakhs
Автор блога
Лента друзей
Войти РегистрацияО современных кыргызских мифах

http://www.youtube.com/watch?v=8AvAqKphPQg

Вот это видео подвигло меня на написание настоящего постинга.

На видео кыргызский акын Аалы Туткучев в песенной форме говорит всё, что он думает о казахских акынах и казахском народе вообще. Хотя повод для такого демарша на самом деле надуманный (якобы казахские акыны назвали кыргызов "душман", т.е. врагами, хотя если послушать видео, вы такого не найдете), но сейчас речь не об этом. Речь о СОДЕРЖАНИИ пламенной акынской речи Аалы Туткучева, которое высвечивает очень интересные верования и мифы в современном кыргызском (точнее, кыргызоязычном) обществе.

Вот что думает кыргызоязычное общество устами Аалы Туткучева о казахских акынах и казахском народе.

(цитата)

"...Казактын телеканалдан
Кадимки эле Хабардан
Айтышка байге сайышып
Акындар чыкты чабарман
Кыргыздар бизге душман дейт
Кененсарыны чаап алган
Чала болду кыргызга...

..Жакуттан үйгө баксаң да
Жаман сөз чыгат жамандан
Уу сөздөр чыкты биз жайлуу
Эркегинен да аялдан
Бок сөзүң токтот болду деп

Чыккан жок эчким алардан
Айылына кирип барбасак
Аялын тартып албасак
Достуктуң айтпай акыны
Домбурасын кучактап
Доолу дайнеги каргашат
Жолоочу болуп келгенге
Кымызы даяр кыргыздын
Тоноочу болуп келгенге
Кылычы даяр кыргыздын
Өздөрү келип катылса
Өлтүрөмүн деп бакырса
Ата-баба мазарын
Асманга чаңын сапырса
Кантсин анан Ормон Хан
Көрсөттүң эрдик баатырча
Же эмне Кенен келди деп
Жүгүнмөк беле катынча?
Анчалык кеттик анда мен

Айтайын жооп, ээй, акынча...

..Аблай Хан чыгып казактын
Азабын-муңун ас кылган
Үш жүздүн кошуп баштарын
Ордолуу хандык так кылган
Жанында Букар жырау бар
Жанашага тар бастырган
Кыргызга жортуул жаса деп
Абылай Хандың азгырган
Бузук сөз айтып кыргызды
Букар жырау чаптырган
Кайталап тарых катасын
Караңгы жолду басасың
Бүгүн да казак акындар
Бузуктук кылып жатасың
Шак эле кыргызды душман деп
Шайтандын алба батасын...

..Кыргызды казак жеңе албайт
Салып кой боорум эсиңе
Калмак-жуңгар бир кесте
Каттуу кыргын салды эле
Казак менен кыргыздын
Канына кылыч малды эле
Катык сүт берер эчки жок
Кайың саап казак калды эле
Кыргызыңдан башкаң ошондо
Кыйыш басту тууган кайда эле?
Кайрадан кыргыз биригип
Калмактан өчтүң алды эле
Алиги казак акыны

Душман дейт бизди ал неге?
А балким ошол акында
Калмактын каны бар беле?..

...Ааламда жашайтканч улут
Майда улут жана алып улут
Кучагың жайып достоштук
Жүрөккө жүрөк тартылып
Кыргызды кул деп эч улут
Айтпаган көңул калдырып
Казактар бизди кул дешти
Туугандык жолу бар туруп

Чын тарых болсо эсиңде
Чындыкты айтам секирбе
Кара-кыргыз деп турат
Картаңардын бетинде
Казак деген жазууну
Картадан издеп таппайсың
Музейге кирген кезиңде

Казактан чыккан Шакарим
Ким билбейт анын атагын?
Толуктап келген эмеспи
Топ залкарлардын катарын
Кыргыздан казактар тарадык
Деп жазганын окуп жатамын
Шакаримдин сөзүнө

Бар беле кылаар чатагың?
Баурум демек көз ачып
Баркын бил кыргыз атаңнын
Айтуучу сөзүң аныкта,
Ар ишке бер калыс баа,
Орустар агент жиберген
Орто Азияны алышка
Манасты Чокан жазган деп
Боорум пеилиң тарытпа!
Манас бар үчүн Чокандын

Аты өчпөй калган тарыхта...

..Кыргыздын мындай эрдигин
Кылымдын эли кеп кылган
Кыргыздан чоочуп сен эмес
Кытайлар бекем чеп курган.
Кылымдар бою урабай
Кыргыздан сакта деп курган
Уй түгүндөй кытайлар
Урушка келсе көөп толуп
Казак менен кыргызга
Карышкырдай өч болуп
Санаага салган эки элди
Салык салып жеп коюп
Кыргыз менен казактын
Кыжыры кайнап кек толуп
Кытайдан барып өч алган
Кырааның Манас бек болуп
Азыр да кытайдан коргоп
Казакты кыргыздар жашайт
Чеп болуп...

..Арыстан гана токойдо
Азаттыкты талашат
Ал эми коркок коёндор
Алыптардын бутун жалашат.
Арыстан жүрөк кыргыз деп
Ааламдын эли карашат.
Биз да ушундай болсок деп
Коңшу өлкөлөр самашат."

(конец цитаты)

 

В общем, если суммировать, акын Аалы на полном серьезе речет...

- что "вам казахам нас кыргызов не победить" (и соответствующие упоминания о Кенесары, Абылай-хане, Букар-жырау и Чокане Валиханове)

- что "казахи произошли от кыргызов" (дескать, так еще ваш же Шакарим написал)

- что на картах (исторических) можно найти кара-кыргызов, но казахов не найти, читай казахского народа вообще не существовало до образования Каз.ССР

- против Манаса и кыргызов китайцы аж свою Великую стену построили, и даже "ныне кыргызы защищают/преграждают казахов от китайцев"

- "львы бесстрашны, а зайцы трусливы, лижут ноги львам, так вот мы кыргызы львы, и все соседи хотят быть как мы (но пока не могут)", под соседями опять же понятно, кого акын имеет в виду.

 

Сейчас меня мало интересует чисто акынская сторона дела. Тем более, что казахские акыны после такого интернет-демарша Аалы Туткучева вызвали его в декабре 2012 года на айтыс-поединок в Астану. Аалы тогда встретился с акынами Ринатом (Зайытов) и Айнур (Турсынбаева). Ринат устроил показательную порку Аалы, "ответка" так сказать. Это был не айтыс, а избиение младенца. Встреча с Айнур была организована в связи с тем, что Аалы в своем демарше под "казахскими акынами, назвавшими кыргызов врагами" имел в виду, в первую очередь, именно ее. Но на личном поединке с Айнур кыргызский акын почему-то ничего сказать не захотел или не смог, а только жаловался на Рината, что "он Аалы плакал после айтыса с Ринатом", жаловался на присутствующий зал, что недостаточно аплодирует и вообще мало поддерживает его, и т.д. и т.п. Все это выглядело странно -- по интернету у него куча претензий к Айнур, а на личном поединке ни слова.

Весной сего 2013 года  в Бишкеке на айтысе Аалы встретился с казахским акыном Сериком (Калиев), где опять вернулся к своим обидам к казахскому народу и привел еще пару аргументов:

- что большое может происходить от маленького, и "15 млн казахов произошли от 5 млн кыргызов", также как и "15 млн тенге по курсу равны 5 млн сомам"

- и вообще вы казахи народ "саны бар, сапаты жок" (числом множество, а качеством ничтожество).

 

Первый вопрос, который у меня возник в этой связи: это единичное мнение кыргызского акына, или такие идеи (в т.ч. касающиеся истории) популярны в современном кыргызоязычном обществе?

Ответ на этот вопрос не оставлял выбора.

Есть прекрасный новостной кыргызский сайт АкиПресс, который активно пропагандирует псевдоисториков Турусбека Малдыбай ("Атилла предок кыргызов"),  Табылды Аскерова ("Кыргызы на Волге"), Байас Туралова и многих-многих других. Заметим, этот ресурс один из немногих, который формирует общественное мнение в Кыргызстане. Для интереса, можете глянуть сюда:http://www.akipress.org/comments/news:13604

Есть чрезвычайно популярный в Кыргызстане интернет-форум "Дизель", а в нем кыргызоязычный подраздел "Ак ДОСТОРкон", где тоже часто обсуждаются казахи и их история (точнее, ее отсутствие, по мнению форумчан).

Есть в конце концов  вот такие популярные в Кыргызстане акыны, как Аалы Туткучев. Популярные именно таким ура-патриотическим содержанием.

Вердикт один: мнение Аалы не единично, наоборот разделяемо большинством современного кыргызоязычного общества.

То есть в Кыргызстане на полном серьезе считают, что казахи произошли от кыргызов и что казахов до образования Каз.


Источник: http://yvision.kz/post/365549